Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy


I. BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ & Tên

Chức Vụ

Liên Hệ

1

Đ/c Nguyễn Quốc Luân
Giám đốc
Điện thoại: 02133.791.568
Email:
 luannq.sotttt@laichau.gov.vn

hoặc nguyenquocluan-laichau@chinhphu.vn
2
Đ/c Nguyễn Minh Hiệu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.668

Email:hieunm.sotttt@laichau.gov.vn

 

3

Đ/c Trần Văn Sáu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.188

Email: sautv.sotttt@laichau.gov.vn

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở Nguyễn Quốc Luân

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung về mọi mặt hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác Đảng, công tác tư tưởng chính trị.

- Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Công tác Kế hoạch - Tài chính.

- Công tác phòng chống lụt bão; Tìm kiếm cứu nạn.

c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Trung tâm dữ liệu tỉnh và bộ phận quản trị Trung tâm dữ liệu.

d) Chịu trách nhiệm trong việc điều phối hợp tác với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở.

đ) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động Văn phòng.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

2. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Minh Hiệu

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Báo chí.

- Xuất bản.

- Thông tin cơ sở.

- Thông tin đối ngoại.

- Công tác quốc phòng;

- Trang thông tin của Sở.

- Uỷ quyền chủ tài khoản thứ 2.

- Đội trưởng đội phòng chống in lậu tỉnh Lai Châu.

- Cải cách hành chính của Sở.

- Công tác ISO.

b) Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo hoạt động Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Thanh tra Sở.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc Sở.

3. Phó Giám đốc Sở: Trần Văn Sáu

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Bưu chính.

- Viễn thông.

- Tần số.

- Công nghệ thông tin.

- Quyền tác giả và sở hữu trí tuệ.

- Phó Trưởng ban Biên tập Cổng thông tin đối ngoại.

- Phụ trách công tác đoàn thể;

- Chủ tịch Công đoàn, chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của Công đoàn Sở.

 b) Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo hoạt động Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

 c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc Sở.


II. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM
1. Văn Phòng:

 Điện thoại: 02133.791.558 - Fax: 02133.791.559 / Email: vp.sotttt@laichau.gov.vn
2. Phòng Thanh Tra:
                 Điện thoại: 02133.798.888 / Email: tt.sotttt@laichau.gov.vn
3. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin:
                 Điện thoại: 0213.3798.798 / Email: bcvtcntt.sotttt@laichau.gov.vn
4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
                 Điện thoại: 02133.798.799 / Email: ttbcxb.sotttt@laichau.gov.vn
5. Trung tâm CNTT-TT:

                 Điện thoại: 0213.3791.279 / Email: lcict@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

179 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.