SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Trang chủ Giới thiệu
Ban Giám đốc Sở
(Ngày đăng :22/05/2023 9:18:37 SA)

1.Giám đốc Sở

Họ và tên: Nguyễn Minh Hiệu

Điện thoại cơ quan: 0213.3791668

Email: hieunm.sotttt@laichau.gov.vn

-Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo phân cấp quản lý của tỉnh.

- Phụ trách các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; thông tin đối ngoại.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác: quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, lĩnh vực tài chính, công tác tổ chức cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Là Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông, là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương của Sở Thông tin và Truyền thông. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở.

2. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Trần Văn Sáu

Điện thoại cơ quan: 0213.3791.188

Email: sautv.sotttt@laichau.gov.vn

- Giúp Giám đốc theo dõi, phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực: Bưu chính; Viễn thông, Internet; tần số vô tuyến điện; Công nghiệp công nghệ thông tin – điện tử, viễn thông.

- Là chủ tài khoản ủy quyền; giúp Giám đốc phụ trách các công tác: công tác quốc phòng, an ninh; quân sự của Sở; hành chính, quản trị; tham mưu, tổng hợp; quy chế dân chủ, dân vận chính quyền; xây dựng nông thôn mới; đề tài, sáng kiến; nghiên cứu khoa học; phòng chống cháy nổ; đảm bảo thông tin liên lạc; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

-Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Hội đồng, Tổ chuyên gia của Sở, của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Giám đốc Sở.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

3. Phó Giám đốc Sở

Họ và tên: Phạm Quang Cường

Điện thoại cơ quan: 02133.791.568

Email: cuongpq.sotttt@laichau.gov.vn

- Giúp Giám đốc theo dõi, phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Báo chí, truyền thông (báo chí, xuất bản, in và phát hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; quảng cáo; thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện)

+ Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác: sở hữu trí tuệ; quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; cải cách hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Sở; một số nhiệm vụ thuộc thanh tra; pháp chế; công tác đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

+ Giúp Giám đốc phân loại và xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Hội đồng, Tổ chuyên gia của Sở, của tỉnh theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Giám đốc Sở.

- Theo dõi và chỉ đạo các phòng/đơn vị: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản; Thanh tra Sở.

Tin liên quan

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lai Châu(14/08/2023 8:53:41 SA)

Ban Giám đốc Sở(17/05/2023 8:41:52 SA)

Lịch sử hình thành và phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu(17/05/2023 11:30:10 SA)

Giới thiệu chung(11/05/2023 11:17:47 SA)

Chức năng - nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông(06/10/2014 9:38:09 SA)

731 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down